IMG-LOGO

โครงสร้าง

แผนภูมิโครงสร้างองค์กรและการบริหารมหาวิทยาลัย


ประวัตินายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

- นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์                     พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน

- นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์       พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

กรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดปัจจุบัน