IMG-LOGO

พ.ร.บ, ข้อบังคับ, ประกาศ, คำสั่ง

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คลิกที่นี่ >>>> http://202.29.37.25/legal/regu.php

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547