IMG-LOGO
หน้าหลัก กิจกรรม การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565

กิจกรรม

การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565

by council2022 - 24 Jun 2022 38 Views
IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG IMG

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 6 /2565 ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ โดยผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยพร้อมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุม ซึ่งในวาระแจ้งเพื่อทราบได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสนับสนุนพัฒนานักศึกษาด้านต่างๆ และการทำความร่วมมือกับภาคเอกชนในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำงานระหว่างเรียนกับสถานประกอบการ  และมีวาระเรื่องพิจารณาเพื่อทักท้วงจากสภาวิชาการ เรื่องพิจารณาเพื่อทักท้วงจากคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของสภามหาวิทยาลัย เรื่องพิจารณาจากอธิการบดี พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เรื่องพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณา ร่าง จัดสรรอัตรากำลังบุคลากรมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 เรื่องพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาสภาวิชาการ พิจารณาแต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการ