IMG-LOGO

ติดต่อเรา

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 เลขที่ 46 หมู่ 3 ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง
 จังหวัดราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70150

โทร 0-3272-0536-9 ต่อ 1055-1056