ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

administrator 2021-10-29 13:32:44 ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง นโยบายให้นำโปรแกรมสติไปพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ข่าวน่าอ่าน