คำชี้แจงเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย

administrator 2020-05-14 15:36:57 คำชี้แจงเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย

คำชี้แจงเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย

เรียน  คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

    ด้วยสภามหาวิทยาลัย โดยนายแพทย์ยงยุทธ์  วงศ์ภิรมย์ศานติ์  นายกสภามหาวิทยาลัยได้มีนโยบายที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้เป็นที่รับรู้ รับทราบได้โดยทั่วกัน ที่ได้มีการดำเนินการมาแล้วจึงได้กำหนดแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย ดังนี้

   1. หลังจากที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย แล้วในแต่ละครั้งจะมีการนำข้อมูลวาระในการประชุมขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์เพื่อแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนั้นๆมีการประชุมในเรื่องใดบ้าง โดยจะนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์หลังจากการประชุม 1 วัน (ยกเว้นตรงกับวันหยุดราชการจะเผยแพร่ในวันถัดไป)

   2. สำหรับรายงานการประชุม จะมีการเผยแพร่รายงานการประชุมในการประชุมครั้งที่ผ่านมาทั้งฉบับ ที่ได้มีการรับรองจากที่ประชุมแล้ว ขึ้นเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หลังจากการประชุม 1 วัน (ยกเว้นตรงกับวันหยุดราชการจะเผยแพร่ในวันถัดไป)

   3. สำหรับกำหนดการประชุมในครั้งต่อไป จะเผยแพร่ให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์ เช่นเดียวกัน 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                                             งานสภามหาวิทยาลัย

ข่าวน่าอ่าน