ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

administrator 2020-04-16 14:31:52 ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
เรื่อง  การดำเนินการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

------------------------------------------------------------
รายละเอียด คลิก
ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การดำเนินการสรรหาฯ

20200416142855_02 ใบสมัคร.pdf

20200416142900_03 ใบเสนอชื่อ.pdf

 

ข่าวน่าอ่าน